Lite Kroppahistoria.
Att med säkerhet fastställa när den första bebyggelsen kom till i Kroppa går inte. 
Man kan lätt frestas
att tro att det i denna vackra bygd bott människor sedan urminnes tider. Enligt Erik Fernow (beskrivning över Värmland) skall det finnas en begravningsplats från 1300-talet vid borgen då endast två kroppabor skall ha överlevt pesten.  
Enligt samme Fernow
skall det också ligga en hednakonung begraven i Jordkullen vilket skulle bevisa att det här bott folk sedan vikingatider. Inte långt från Jordkullen ligger Riddarnäset där man 1911 fann en stenyxa från stenåldern. Riddarnäset  liksom riddaröarna i Östersjön skall ha fått sina namn då de varit boplats för Riddaren Peder Holmfasta vilken var förrymd dråpare. Det var Riddaren Peder som på en av sina strövtåg hamnade i Persberg, vilket också fått sitt namn från densamme. Där sov han på marken och drömde att han låg på en stor skatt, när han vaknade rev han i mossan och där fanns malmen. Riddaren Peder benådades av kungen för sitt fynd och Magnus Eriksson upprättar 1360 ett privilegieribrev för "Monte Ferri" vilket avsåg Persbergs malmberg och Kung Erik XIII av Pommern gav privilegier för "Järnberget i Värmland" år 1413.
Man kan nog säga att det var då allt startade. Fram till 1529 vandrade pilgrimer genom området på sin väg mot Nikaros och här finns gamla platser som "klostret och Kappershea". Man kan utläsa av Jordeboken från 1540 att det då fanns hyttor i drift både i Gammalkroppa och Nykroppa. År 1582 anlade Hertig Karl en kungsgård i Kroppa. Den besöktes även ett flertal gånger av hans söner och senare änkehustru. Kroppa var då huvudort för Bergslagen och östra Värmland. Det var vid den tiden de flesta torpen som finns runt Kroppa byggdes. Kolonisationen inleddes av Bo Ribbing på uppdrag av Hertig Karl. Man kunde som torpare få sex års skattefrihet för att taga upp ett nytt hemman. Kungsgården revs av arrendatorn major Carl Lindroth någon gång mellan 1669 och 1687. Det huvudsakliga koloniseringsarbetet i bygden utfördes av bergsmän och torpare då detta aldrig varit mycket till jordbruksområde och det var nog silverfyndigheten i hornkullen som först banade väg för detta, där bröts silver redan under medeltiden och senare av vasakungar. Detta pågick fram till 1845 och blev aldrig riktigt lönsamt. Under 1600-talets senare del och 1700-talet var den verkliga högkonjunkturen i Kroppa. Man kan av tullstatistik utläsa att Sverige tillgodosåg  40% av det engelska järnbehovet, av detta kom 22% från den värmländska bergslagen och i Kroppa tillverkades kanoner och kulor till den svenska krigshären. Järnbruket i Kroppa växte och var som störst i början 1940-talet, då fanns där träkolshytta, tre martinungnar, två ånghammare, götvalsvärk, gjuteri och smedja,  då med ca. 800 anställda. Fram till slutet rationaliserades verksamheten i etapper och nedlades 1972.

Studera kartor från 1600-talet.

TILLBAKA

Litteraturlista
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av 
av